En acceptar les cookies (com a animal de companyia) ens encantaria enviar-te una caixa de galetes, però l'única cosa que podem fer és assegurar-te que veuràs una web que no et deixarà indiferent. Si contínues navegant, considerarem que acceptes el seu ús.

Per a més informació, consulteu la nostra política de privacitat.

Avis Legal

I. INFORMACIÓ LSSI

A l’efecte del que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, la titular de la pàgina web http://www.weareyellow.com (d’ara endavant, el Lloc web o la Web) és WE ARE YELLOW S.L. constituïda a l’empara de la legislació espanyola, amb domicili social en la PASSEIG MALLORCA 28, ENTRESÒL 1a, 07012 de Palma, i C.I.F. B16608077.

A més del domicili social abans assenyalats, es posa a la disposició dels usuaris la següent adreça de correu electrònic on podran dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions: hola@weareyellow.com

II. CONDICIONS D’ÚS

Les presents condicions generals d’ús regulen l’accés i ús dels diversos continguts i serveis inclosos o accessibles a través del Lloc web.

A través del Lloc web es posa a la disposició de l’usuari informació sobre els serveis prestats i projectes realitzats per We Are Yellow.

Així mateix, s’ofereix la possibilitat de subscripció a la nostra Newsletter, per a l’enviament d’informació sobre els nostres productes o serveis a través de diversos mitjans (com el correu electrònic o, en el seu cas, SMS).

Aquestes condicions generals han d’entendre’s sense perjudici de les condicions particulars de reserva recollides en el Lloc web.

Per la mera utilització del Lloc web vostè adquireix la condició d’usuari d’aquest. La utilització del Lloc web i de qualsevol dels serveis del mateix significa la seva acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals així com a les condicions particulars que, en el seu cas, regeixin la utilització del Lloc web o dels serveis vinculats a aquest.

Les titulars del Lloc web podran, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar la presentació i configuració del Lloc web, així com les presents condicions generals, i introduir noves condicions d’ús. Aquestes modificacions seran publicades en el Lloc web de manera que l’usuari pugui conèixer-les abans de conducta a la seva utilització. La utilització del Lloc web una vegada modificades les condicions generals significarà l’acceptació d’aquest usuari de les condicions generals així modificades

Obligacions de l’usuari

Per l’ús del Lloc web, l’usuari manifesta que és major de divuit anys. Per a fer ús del Lloc web els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar el Lloc web així com els serveis vinculats al mateix de manera diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el que es disposa en aquestes condicions generals i en les particulars que siguin aplicable, devent, així mateix, abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el normal funcionament i gaudi per part dels usuaris del Lloc web i dels serveis vinculats a aquest, o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de les titulars del Lloc web, dels seus proveïdors, usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Més en particular, però sense que aquesta enumeració limiti l’abast general de l’obligació disposada en els paràgrafs anteriors, l’usuari s’obliga, en la utilització del Lloc web i dels serveis vinculats a aquest, a:

– No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web o a través de qualsevol dels serveis vinculats al mateix cap programa d’ordinador, dada, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible de causar danys en el Lloc web, en qualsevol dels serveis vinculats al mateix o en qualssevol equips, sistemes o xarxes de les titulars del Lloc web, de qualsevol usuari, dels seus proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que d’una altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquest.

– No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del Lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats a aquest, incloent la utilització, en el seu cas, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

– No ocultar ni falsejar en cap manera l’origen de missatges de correu electrònic, no interceptar, esborrar ni modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, ni enviar missatges de correu massiu.

– No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de les titulars del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

– No utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Lloc web per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda o amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

– No introduir, o difondre qualsevol informació que fos difamatòria, injuriosa, obscena, amenaçadora, xenòfoba, inciti a la violència, que inciti a la discriminació per raons de sexe, raça, ideologia o religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

En el cas que qualsevol usuari consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en el Lloc web o accessibles a través d’aquest, haurà d’enviar una notificació a les titulars del Lloc web dirigint un e-mail a hola@weareyellow.com

Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que tots els elements del Lloc web i de cadascun dels serveis prestats a través d’aquest, la informació i materials continguts en aquest, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de les pròpies titulars del Lloc web o de tercers, segons sigui procedent.

Tret que fos autoritzat per les titulars del Lloc web o, en el seu cas, pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa del Portal o dels titulars corresponents.

L’usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de la utilització del Lloc web i de cadascun dels corresponents serveis únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, elements i informació obtinguts a través d’aquests.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre de les titulars del Lloc web o dels tercers que figurin en el Lloc web i en cadascun dels diversos serveis oferts a través d’ell. Així mateix, l’usuari haurà d’abstenir-se d’eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per les titulars del Lloc web o per tercers, ja sigui en el Lloc web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través d’aquest, per a la protecció dels seus drets.

Exclusió de garanties

Les titulars del Lloc web es comprometen a dur a terme tots els esforços necessaris per a garantir la disponibilitat i continuïtat del Lloc web així com dels serveis vinculats a aquest. No obstant això, les titulars del Lloc web no poden garantir que el Lloc web i els serveis vinculats al mateix funcionin correctament en tot moment, que l’usuari pugui accedir a ells i utilitzar-los de manera ràpida, ininterrompuda i lliure d’errors. De la mateixa forma, les titulars del Lloc web no atorguen cap garantia respecte a la idoneïtat i contingut del Lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix per a la satisfacció de les necessitats específiques de l’usuari.

Les titulars del Lloc web actuaran diligentment segons els usos generals acceptats en el sector per a evitar la presència en el Lloc web o en algun dels serveis vinculats al mateix de virus o altres elements lesius que poguessin causar alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, en els seus documents electrònics o en els seus fitxers, però no pot garantir l’absència de tals elements, no sent responsable pels danys i perjudicis que això pogués ocasionar.

Les titulars del Lloc web no controlen, ni fan propis, ni garanteixen l’exactitud, qualitat, veracitat, fiabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través del Lloc web. D’igual forma, no controlen i no garanteixen l’absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del Lloc web.

Les titulars del Lloc web no garanteixen la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles en llocs pertanyents o gestionats per tercers als quals l’usuari pugui accedir mitjançant dispositius tècnics d’enllaç (“links”) des del Lloc web. Les titulars del Lloc web no controlen el contingut d’aquests Lloc web ni ofereixen ni comercialitzen els productes i serveis disponibles en els llocs web així enllaçats, ni assumeixen en conseqüència cap responsabilitat per aquests.

L’ús del Lloc web es realitza sota el propi risc de l’usuari, per tant les titulars del Lloc web no es responsabilitzen de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a aquesta; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el seu centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir en el Programari o Maquinari dels usuaris.

D’igual manera, les titulars del Lloc web no respondran pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del seu control. Tampoc respondran dels danys i perjudicis causats per l’ús o mala utilització del contingut del Lloc web ni per les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquesta.

Resolució

Sense perjudici de la responsabilitat per danys i perjudicis que es pogués derivar, les titulars del Lloc web podran, amb caràcter immediat i sense necessitat de preavís, resoldre i donar per acabada la seva relació amb l’usuari, interrompent el seu accés al Lloc web o als seus corresponents serveis, si detecta un ús dels mateixos o de qualsevol dels serveis vinculats als mateixos contrari a les condicions generals o particulars que siguin aplicable.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que les titulars del Lloc web o qualsevol de les seves filials pugui sofrir directa o indirectament, a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o particulars en relació amb la utilització del Lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats a aquest. Igualment, l’usuari mantindrà a les titulars del Lloc web indemnes enfront de qualsevol sanció, reclamació o demanda que pogués interposar-se per un tercer, inclosos qualssevol organismes públics, contra les titulars del Lloc web , els seus empleats o agents a conseqüència de la violació de qualssevol drets de tercers per part d’aquest usuari mitjançant la utilització del Lloc web o dels serveis vinculats al mateix en una forma contrària al que es preveu en les condicions generals o particulars que fossin aplicable.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Les titulars del Lloc web i l’usuari, amb renúncia expressa a un altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la utilització del Lloc web o dels serveis vinculats a aquest.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, les titulars del Lloc web i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca, Espanya.

Xerrem-ne!

Contacte